Contactgegevens:

Tekstvak: FREEMASONRY.NL

Niet zelfstandige Christelijke Orden in Nederland

 

De meeste niet zelfstandige Orden in Nederland, d.w.z. dat zij als Provincie, District, dan wel Divisie onder een Grootmacht uit het buitenland vallen, hebben een Nederlandse benaming. Enkelen gebruiken hun naam nog steeds in het Engels, omdat dit door hun leden al zo lang wordt gebruikt dat dit ingesleten is en een vertaling niet meer opportuun wordt geacht. Waar mogelijk worden beiden genoemd. Hier volgen de christelijke orden die in Nederland werken.

 

 

Ridders van de Tempel

The United, Religious, Military and Masonic Orders of the Temple and of St. John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta

 

Knight Templars (KT) zoals deze Orde in verkorte vorm in Engeland heet is een Christelijke Militaire Maçonnieke Orde. De Nederlandse afdeling is een Provincie van de Groot Priorij van Engeland en zij krijgt deze status in 1983, na stichting van 5 Preceptorijen in de jaren daarvoor. Hoewel nog jong spreekt zij, door de specifieke manier van werken menig Vrijmetselaar aan. Er wordt ijverig door ongeveer 300 leden in 10 Preceptorijen met een Christelijke traditie gewerkt. Deze vindt haar oorsprong ten tijde van de Kruisvaarders, welke traditie zij hoog houdt.

De Engelse ritualen zijn in het Nederlands vertaald en alle Preceptorijen werken met dit vertaalde rituaal, op één uitzondering na. Deze Preceptorij welke de eerste in Nederland was, werkt in Leiden.

 

Leden dienen lid te zijn van het Heilig Koninklijk Gewelf, alvorens zij zich kunnen aanmelden. Ook dienen zij het Christelijk geloof aan te hangen, hoewel niet noodzakelijkerwijze belijdend. De verdediging van het geloof en elkaar is een van de uitgangspunten van de Orde. De speciale vereiste kleding, witte tuniek en mantel, beiden voorzien van een rood kruis, is indrukwekkend en draagt er toe bij dat men zich met elkaar verbonden weet in de strijd des levens.

 

Maltezer Ridders (Knights of Malta)

De Orde van de Ridders van Malta valt onder het gezag van de Groot Priorij van Engeland en vormt in Nederland ook onderdeel van de Provinciale Priorij van Nederland. Deze Militaire Hospitaal Ridders zetten de traditie voort van de aloude Maltezer Ridders. Vele Preceptorijen hebben ook de constitutie ontvangen om Ridders van de Tempel in de Orde van Malta op te nemen. De speciale kleding, rode tuniek en zwarte mantel, beiden voorzien van een wit Malta kruis is indrukwekkend.

 


Red Cross of Constantine (RCC)

The Masonic and Military Order of the Red Cross of Constantine and the Appendant Orders of the Holy Sepulchre and of St. John the Evangelist

De naam van deze Orde laat zich moeilijk in het Nederlands vertalen als Het Rode Kruis van Constantijn. De Engelse benaming is meestal de gebruikelijke.

Als Militaire Maçonnieke Orde worden vele tradities vanuit de Romeinse Militaire structuur gevolgd. De bekering tot het Christendom van de Romeins-Byzantijnse Keizer Constantijn is het hoofdthema waaraan het Christelijke rituaal zijn gegevens ontleent. Als onderdeel van de Engelse Constitutie is de Benelux Divisie gerechtigd om haar supervisie uit te voeren over België, Nederland en Luxemburg. Hoewel klein, met ongeveer 200 leden in 7 Conclaven, waarvan twee in België, is zij een zeer gewaardeerde werkwijze, waarbij stijl en ritus pregnant op de voorgrond treden. De naam Benelux Divisie, is een beetje voorbarig gekozen, daar in Luxemburg geen Conclaaf zal kunnen worden opgericht, omdat dit land geen H.K.G Kapittel heeft. Tijdens de Jaarlijkse bijeenkomst van de Benelux Divisie worden traditioneel de ritualen van de Bijgevoegde Orders uitgevoerd. Het Christelijk geloof in de Heilige Drievuldigheid is voorwaarde om toe te treden tot deze Orde, dit naast het lidmaatschap van het H.K.G.

 

 

The Holy Royal Arch Knight Templar Priests (KTP)

Een van de jongste in Nederland gevestigde werkwijzen heeft, verspreidt over Nederland, drie Tabernakels, zoals deze groepen worden genoemd. Deze 3 Tabernakels vormen een District, vroeger een divisie, welke onder de Grand College van Engeland valt. Ook in Engeland is deze Orde niet een van de grootsten. Het Christelijk karakter van de Orde is in het rituaal goed terug te vinden. Veelal na de Installatie van de nieuwe verkozen Hoge Priester (voorzitter) wordt het zogenoemde GRAND POINT opgevoerd. Dit Grand Point wordt gebruikelijk uitgevoerd door het hoofd van de Orde of zijn aangewezen plaatsvervanger. De plaatsvervanger van de Grand High Priest in Nederland is de Grand Super Intendant, het hoofd van het District. Dit sacrale gebeuren is kenmerkend voor de Orde. Naar zeggen staat deze Orde, 'graad', gelijk aan de 33ste graad van de Schotse Ritus. De Orde heeft namelijk de erkende suprematie over 30 graden in de Vrijmetselarij. Deze graden worden allen bij communicatie bij de installatie van de kandidaat medegedeeld. Men moet lid zijn van de Knights Templar (KT) en men moet voorzitter zijn of geweest zijn van een Symbolieke Loge, met andere woorden met moet 'Voorzittend Meester' zijn of geweest zijn. Het lid zijn van de KT houdt in dat men dan ook lid is van het H.K.G. of zoals de Orde in het Engels al aan geeft The Holy Royal Arch. Deze voorwaarde tot toetreding belet dan ook een grote toeloop, speciaal voor Nederland is dat een grote hindernis wat goed merkbaar is in de toeloop van nieuwe leden. Met name in Nederland 'zit' men toch doorgaans minimaal 2 jaar 'in de stoel'. Hetgeen in de ons omringende landen en voornamelijk Engeland, niet het geval is. In een kort, maar zeer uitvoerig van bijbelteksten voorzien rituaal, wordt de kandidaat langs zeven in een driehoek geplaatste pilaren gevoerd om uiteindelijk als Ridder Priester te worden geïnstalleerd.