Contactgegevens:

Tekstvak: FREEMASONRY.NL

Niet zelfstandige Orden in Nederland

 

De meeste niet zelfstandige Orden in Nederland, d.w.z. dat zij als Provincie, District, dan wel Divisie onder een Grootmacht uit het buitenland vallen, hebben een Nederlandse benaming. Enkelen gebruiken hun naam nog steeds in het Engels, omdat dit door hun leden al zo lang wordt gebruikt dat dit ingesleten is en een vertaling niet meer opportuun wordt geacht. Waar mogelijk worden beiden genoemd. Hier volgen de niet specifiek Christelijke orden die in Nederland werken.

 

Merk Meester Vrijmetselaren (Merk Meesters)

 

Mark Master Masons

De Merk Meester Vrijmetselarij in Nederland, is een District van de Engelse Groot Loge van Mark Master Freemasons. In 1956 krijgt zij haar constitutie brief voor een District met aan het hoofd een District Grootmeester. Met 23 Loges waarin ongeveer 900 leden werken is het een snel groeiende Orde in Nederland. Het in het Nederlands vertaalde rituaal is vrijwel gelijk aan het Engelse. Eén Loge in Rotterdam handhaaft, sinds haar consecratie, nog steeds het Engelse rituaal.

Het bevorderingsrituaal doet sterk denken aan een uitbreiding van de Gezellengraad. Het is sterk operatief en op de bouw ingesteld en heeft een mooie morele inslag welke slaat op het eerlijk zijn en niet te aarzelen om eigen ideeën ter toetsing aan anderen aan te bieden. Het leert ons ook het werk van anderen te waarderen.

De vele officieren die, gedurende het rituaal met haar vele handelingen, aan het werk zijn, geven de aanwezigen een gevoel van direct bij deze handelingen betrokken te zijn.

Meesters kunnen vrijwel direct na hun verheffing een aanvraag voor het lidmaatschap indienen, hoewel het gebruikelijk is om de 'jonge' Meester een vol jaar de tijd te geven om zijn verheffing in volle omvang te kunnen beleven.

 

Royal Ark Mariners (R.A.M.)

The Ancient and Honourable Fraternity of Royal Ark Mariners is de officiële naam die deze Engelse Orde draagt. De Koninklijke Arkeniers, zoals dat in Nederland wel wordt genoemd, hoewel dat niet de vertaalde naam behelst, is een Nederlands District van Engeland, dat onder het District van de Merkmeesters valt. Veelal hebben de Merkmeesterloges een aangehechte R.A.M. Loge, d.w.z. dat zij dezelfde naam en hetzelfde nummer van de Merkmeester Loge hebben. De ritualen zijn in het Nederlands vertaald en daarmee wordt ook verplicht gewerkt. Slechts één Loge in Rotterdam heeft de toestemming om in het Engels te werken.

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat deze Noachidische werkwijze geen Bijbel hanteert, daar de tijd waarin dit rituaal speelt nog geen Heilig Geschrift kent. De Engelsen zelf zeggen over deze 'graad', "The Little Charming Degree", hiermee de gevoelsmatige waarde aangevend die het ingenomen heeft. Om lid te worden moet men lid van de Merk Meester Vrijmetselarij zijn.

 

Royal Order of Scotland (ROS)

De Provinciale Groot Loge van Nederland is in 1975 geconstitueerd door de Grand Lodge of Scotland en is de enige in Nederland. Elk land kan soms een of meerdere (afhankelijk van de grote van het land) provincies hebben. Er zijn ongeveer 100 leden, die tweemaal per jaar bijeenkomen. alle bijeenkomsten vinden plaats in rituele vorm, waarbij nieuwe leden aangenomen worden. De Nederlandse traditie omvat een gezamenlijk diner aan het eind van de ceremonie samen met de partners van de leden. De werkwijze, die als zeer oud in de wereld bekend staat, omvat twee graden. De oorspronkelijke Schotse ritualen zijn in dichtvorm gesteld, maar bij de Nederlandse vertaling is daar jammer genoeg niets meer van te merken. De catechismus vorm van sommige delen in het rituaal is uiterst boeiend en is terug te voeren naar de al oude werkwijze van Vrijmetselaren.

Men kan voor deze Orde worden gevraagd.

 

Royal and Select Masters (Cryptic Degrees)

In de vroege negentiger jaren stond het Grootoosten der Nederlanden één Council toe om in Nederland te werken. Het is een zogenoemd Un-attached Council van de 'Grand Council of England'. Ondertussen is dit Council, met 160 leden, 10 jaar oud en heeft haar tweede lustrum in alle rust kunnen vieren. Het beantwoordt kennelijk aan een behoefte gezien de talloze aanmeldingen. The Netherlands Council werkt in de Engelse taal. Inmiddels is er in januari 2010 een Tweede Council, welke in het Nederlands werkt, bijgekomen. Dit Koning Salomo Council beantwoord aan de Nederlandse behoefte om in de eigen taal te kunnen werken.

De Orde heeft 4 graden: Select Master, Royal Master, Most Excellent Master en Super Excellent Master. In Schotland en Amerika wordt slechts in drie graden gewerkt. De Orde sluit nauw aan op de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf. Historisch gezien valt de Orde tussen de Orde van de Merk Meesters en de Orde van het H.K.G. Echter, in vroegere tijden (± 1800) heeft men o.a. bepaald dat men pas na het lidmaatschap van het H.K.G. lid kan worden. Voorwaarde voor toelating is dan ook dat men van beide organisaties lid is. De vraagtekens bij het verloren gegane woord, worden hier op een schitterende en soms roerende wijze beantwoord, waardoor vooral het H.K.G. in perspectief kan worden bekeken. In menig ritueel aspect zijn deze Orden met elkaar verbonden en is het waard om in aansluiting op de Symbolieke graden te worden beoefend.

 

Order of David and Jonathan (Secret Monitor)

Destijds was deze Orde in Nederland bekend als de Orde van Jonathan en David. Daarmee wordt al aangegeven dat deze oorspronkelijke Nederlandse Orde ook hier werd beoefend, maar hier nu niet meer bestaat.

 

Vanuit Nederland is het naar Amerika overgekomen, waar het met beide armen werd ontvangen als een Maçonnieke mogelijkheid om Vriendschap onder haar leden te bevorderen. Via het Caribische gebied en de Azoren werd de werkwijze meegenomen naar Engeland, wederom als een unieke manier om Vriendschap onder Broeders in de Vrijmetselarij te bevorderen.

 

Op een door anderen onopgemerkte manier van elkaar behoeden en het elkaar beschermen tegen het kwaad van buitenaf, wordt uit een gezet en verklaard in het inductie rituaal en wordt weer gegeven in de tweede niet officiële naam van de Orde, Order of Brotherhood.

 

Vele Nederlandse Broeders werken in deze mooie Orde in Engeland en hebben na vele jaren besloten om deze Orde naar Nederland te halen, waardoor deze prachtige en zeer vriendelijke Orde weer in Nederland zou kunnen werken. Dat komt de onderlinge band tussen Broeders in de Vrijmetselarij zeer ten goede. Het enige Conclaaf in Nederland heet ‘Fidelitas’, is in april 2006 opgericht en werkt in Bilthoven.

 

De Orde kent 3 graden. Waarbij de laatste graad wordt gegeven als voorwaarde om Voorzitter te kunnen worden. Als oud Testamentisch gegeven, is het verhaal van David en Jonathan zeer bekend. De Engelse inbreng na de aankomst van de Orde in Engeland is duidelijk merkbaar in het ritueel. Kenmerkend voor de Orde is de verplichting om met de jaarlijks daartoe aangestelde officier(en) te communiceren. Op regelmatige basis informeert hij naar het welzijn van de hem toegezen broeder, zonder daarmee de privacy uit het oog te verliezen. Daaruit zijn correspondenties voor het leven ontstaan.

Men kan voor deze Orde worden gevraagd.